Με την αριθμ. 8625 σχετ. 8484 /03-12-2018 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000  €), στην  επιχείρηση  «CAVODORO – ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΨΑΘΑ Ο.Ε.», με έδρα την Ψάθα Βιλλίων Αττικής,  με  ΑΦΜ:997373687, Δ.Ο.Υ. : Ελευσίνας  , για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων σύμφωνα με το άρθρο 36§1Α και 1Γ της Υπουργικής Απόφασης  91354/2017 ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017), ήτοι την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει, επί του Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου με αριθμ. 114/22-06-2018 , το οποίο εξεδόθη από το «Εστιατόριο – Καφέ μπαρ CAVODORO – ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΨΑΘΑ Ο.Ε.».