Με την υπ’ αριθμ. 8851/7-12-2017  απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101§4β  της Υ.Α. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017),  επιβλήθηκε πρόστιμο Επτακόσια ευρώ (700,00 €), στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ με έδρα Χειμάρρας 8Α Μαρούσι, για μη αναγραφή δύο ενδείξεων στην ετικέτα παραδοθέντος δείγματος βυτιοφόρου, βενζίνης αμόλυβδης, σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι (Λ. Αθηνών 362). Από την ετικέτα του παραδοθέντος δείγματος ελλείπουν : α) ο αριθμός του παραστατικού διακίνησης και β) ο αριθμός σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου.Η μη αναγραφή στην ετικέτα των ανωτέρω ενδείξεων αποτελεί παράβαση του άρθρου 101§2 στοιχείο Δ και Η , αντίστοιχα, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.