Με την υπ’ αρ. 8916/18/01-02-2019 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (6.675,64€) στην επιχείρηση «ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ» με έδρα επί της οδού Ηρ. Αττικού 12Α στο Μαρούσι, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, επί της Λ. Δημοκρατίας 192 στο Πέραμα και μετά από εξέταση των στοιχείων του συστήματος εισροών – εκροών και των παραστατικών διακίνησης των καυσίμων, διαπιστώθηκαν:

α) Ύπαρξη πλεονάσματος 245,7 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης σε ένα από τα βυτιοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας της, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 104 παρ. 11 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/24-8-2017) και β) ελλιπής συμπλήρωση των αποδείξεων λιανικής πώλησης/τιμολογίων που είχαν εκδοθεί για τις ποσότητες που διακίνησε το εν λόγω βυτιοφόρο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 105 της ανωτέρω Υ.Α.