Με την με αρ. πρωτ. 977/10-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000,00) στην επιχείρηση του «ΧΑΜΟΥΝΤ ΧΑΣ. ΓΙΑΣΕΡ», με έδρα στην οδό 28ης Οκτωβρίου 298, στην Αθήνα, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε την 10/12/2018 διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την έλλειψη της ένδειξης της κατάταξης του σφαγίου επί των παραστατικών διακίνησης νωπού κρέατος βοοειδών κατά παράβαση του Αρθρ. 18§5Γ της Υ.Α. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-8-2017).