Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 388 / 05.04.2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για παράβαση του άρθρου 88 παρ. 5 στ και του άρθρου 84 παρ . 6 της Υ.Α. 91354 /2017 ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπωςτροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει ,το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 84  παρ. 12 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης , στην εταιρεία « ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΣ » ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που  βρίσκεται  στο Πέραμα Αττικής στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 2,  με Α.Φ.Μ. 042115653  και Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ , διότι κατά τον έλεγχο που έγινε στα στοιχεία – έγγραφα του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΑΖ 4164 βυτιοφόρου οχήματος διανομής πετρελαίου θέρμανσης το οποίο διενεργεί μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης προς τους τελικούς καταναλωτές για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» βρέθηκε στο με αριθμό 392/27.08.2018 δελτίο ελέγχου –ρύθμισης και σφράγισης ογκομετρητών βυτιοφόρων του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. «ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με αριθμό εξουσιοδότησης Νο. 065 που αφορά την σφράγιση του μετρητή του ως άνω βυτιοφόρου να μην αναγράφεται ο σειριακός αριθμός του οργάνου ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσής του.