Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 388 / 23.04.2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 € ) στην εταιρεία ΔΑΜΑ Α. Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 06 / 04 / 2015 στο κατάστημα ΜAKROCASH & CARRYA.E. που βρίσκεται στον Γέρακα Αττικής στην οδό Λ. Ανθούσας 10 διαπιστώθηκε ότι το είδος « ΠΑΤΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ » σε δίχτυ με L/N: 04127913100315 και αρ.παρτίδας  013 – 07 ονομαστικού βάρους 3.000 grπου συσκευάσθηκε από την εταιρεία   ΔΑΜΑ Α.Ε. και πωλούνταν μέσω του καταστήματος MAKRO CASH & CARRYA.E. βρέθηκε ελλιποβαρής, κατά παράβαση του άρθρου 8 της Υ.Α. Α2 – 718 /2014 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2090/ τ. Β΄ /2014)