Με την υπ’ αρ. 1351/9-2-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΡΟΞΑΝΙΤΑ Ε.Π.Ε.» με έδρα Κολοκοτρώνη 74-76,  Πειραιάς, για τους παρακάτω λόγους:
Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 30/1/2018 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «κουλουράκια – cookies», κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017).