Με την αρ. πρωτ. 4497/01-07-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ -ΜΟΜΑ » ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ, στο Λαγυνά Θεσσαλονίκης , με ΑΦΜ: 998460166 , Δ.Ο.Υ. :   Α’ Θεσσαλονίκης, πρόστιμο πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 5.500,00€), σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 5δ. και του άρθρου 69 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014),   επειδή μετά από δειγματοληψία στις 14/10/2014 στο προιόν «Πέλετ Ξύλου για μη Βιομηχανική χρήση – PELLET PIRIN ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ » με Αρ. Δείγματος 40/2014   από το κατάστημα με την επωνυμία «Αφοί Μαραγκού & ΣΙΑ ΟΕ» στην Μάνδρα Αττικής, βρέθηκε από τη   Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. Β’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γ.Χ.Κ. με την με αριθμ. 30/013/000/243/13-01-2015   Έκθεση Εξέτασης έκρινε το δείγμα ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση διότι:

1. Επί της συσκευασίας δεν αναγράφονται:

Τα στοιχεία του «υπευθύνου διάθεσης» του προιόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του άρθρου 2 του Ν. 4177/2013, και «Η εμπορεύσιμη μορφή» στην ελληνική γλώσσα

Κατά παράβαση του άρθρου 133, παρ. 1. ΔΙΕΠΠΥ Αρ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014)

2. Επί της συσκευασίας αναγράφεται:

Η ένδειξη ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ: Ο συγκεκριμένος επιθετικός προσδιορισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, εφόσον στο προιόν δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κν. ΕΚ/66/2010, είτε βάσει ιδιωτικού ή δημόσιου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος της Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. ( άρθρο 69 της ΔΙΕΠΠΥ Αρ. Α2-718 (ΦΕΚ 2090/31-07-2014).