Με την υπ’ αριθμ. 569/02-04-2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» που εδρεύει στην Τραχειά Αργολίδος για τους κάτωθι λόγους:

Σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 26/03/2015 στο υποκατάστημα (Πρατήριο άρτου) της εν λόγω επιχείρησης, που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 10 στον Γαλατά Τροιζηνίας, διαπιστώθηκε ότι στις πινακίδες δεν αναγραφόταν η τιμή ανά κιλό για τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διέθετε, κατά παράβαση του άρθρου 36 παρ. 2 της Υ.Α. Α2-718/2014.