ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 101 παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και

άρθρο 8.1 παράγραφος i της με αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156]

Με την αριθμ. 3932 σχετ. 3496, 3246/17-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη στον   « ΚΑΝΤΑ ΘΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ » ιδιοκτήτη του υπ’ αρίθμ. Κυκλοφορίας ΥΜΧ 9338 Β/Ο , με έδρα την οδό Βυζαντίου 2, στα Μέγαρα Αττικής , με ΑΦΜ: 031538889 , Δ.Ο.Υ. :   Ελευσίνας , πρόστιμο   τριάντα πέντα χιλιάδες ευρώ (€ 35000,00) , ήτοι α) πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000,00) σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 ∆.Ι.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014), επειδή σε διενεργηθέν έλεγχο στις 25-06-2014 από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής, στην Μαγούλα Αττικής στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΧ-9338 Β/Ο, ιδιοκτησίας του Κου Καντά Θωμά το οποίο περιείχε ποσότητα καυσίμου το οποίο ο Κος Πρωτόπαπας Δημήτριος (οδηγός) το προσδιόρισε ως πετρέλαιο κίνησης χωρίς να διαθέτει σχετικά παραστατικά για την προέλευση και την μεταφορά του και β) τριάντα χιλιάδες ευρώ (€   30000,00) σύμφωνα με το άρθρο 8.1 παράγραφος i της με αριθμ. Δ19/Φ11/οικ13098/1156 διότι λήφθηκε δείγμα από το ανωτέρω βυτιοφόρο και στάλθηκε στο ΓΧΚ όπου σύμφωνα με τις Εκθέσεις Χημικής Εξέτασης   βρέθηκε ότι πρόκειται για δείγμα πετρελαίου κίνησης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με βαρύτερα του πετρελαίου κίνησης κλάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε ποσοστό 27% περίπου, διότι 1) περιέχει θείο σε συγκέντρωση 1033mg/kg αντί της μεγίστης επιτρεπόμενης 10mg/kg , 2) έχει ιξώδες 5,33 cSt αντί του του μεγίστου επιτρεπόμενου 4,5 cSt , 3) έχει απόσταγμα 60% ν/ν στους 350°C αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 85% ν/ν, 4) έχει απόσταγμα 65% ν/ν στους 360°C αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 95% ν/ν ( Αποφ. ΑΧΣ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, Αποφ. ΑΧΣ 514/2004, ΦΕΚ 1490/Β/2006, Αποφ. ΑΧΣ 460/2009, ΦΕΚ 67/Β/2010).