Με την υπ’ αριθμ. 7545/17-10-2016 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με έδρα επί της Αγ. Δημητρίου 63, στον Άλιμο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 14γ της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014, επειδή σε αγορανομικό έλεγχο στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης που βρίσκεται επί των οδών Θεσσαλονίκης 4Β & Κουμουνδούρου, στον Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης εντός του καταστήματος σε ένα είδος.