Με την υπ’ αριθμ. 11857/06-11-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1000) στην επιχείρηση «AHMEDAKRAM», που εδρεύει επί της Αγ. Ι. Ρέντη 4 στον Αγ. Ι. Ρέντη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4Α της Υ.Α. 91354(ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 31-10-2017 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το προϊόν «LuncheonMeatΚοτόπουλο», κατά παράβαση του άρθρου 1§2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.