Με την υπ’ αριθμ. 732/04-05-2015 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «SmartCafé CateringΜονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Φίλωνος 91 στον Πειραιά για τους κάτωθι λόγους:

Σε αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 24/04/2015 στο κυλικείο του πλοίου Ε/Γ – Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, την εκμετάλλευση του οποιου έχει η ανωτέρω εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι τα ΝΤΟΝΑΤΣ που διέθετε προς πώληση ήταν κατεψυγμένα, ενώ στους τιμοκαταλόγους δεν αναγραφόταν η ένδειξη «κατεψυγμένο» για εν λόγω προϊόν, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 4β της Υ.Α. Α2-718/2014