Με την υπ’αρ. 20223/7-11-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο       χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.9 β. και το άρθρο 81 Παραγρ..5β.β της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ.1 & 2 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «SPORTSWIND Α.Ε..» [έδρα:Λεωφ. Αλίμου 77, στον Άλιμο Αττικής],επειδή, μετά από εξέταση του σχετικού δείγματος της Β΄Χ.Υ. Αθήνας, διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόμενη επιχείρηση διαθέτει προς εμπορία το ανδρικό αθλητικό παπούτσι Mobium Elite NM με κωδικό 186994, χρώματος πορτοκαλί , το οποίο είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ :α)ως προς την πληρότητα των ενδείξεών του επί της συσκευασίας του, καθότι δεν αναγράφει τα σχετικά στοιχεία (το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και την ηλεκτρονική διεύθυνση) του κατασκευαστή εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε., ή του εισαγωγέα ή του υπευθύνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά , έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης διεύθυνσή τους σύμφωνα με την ΥΑ Α2- 861/2013, Άρθρο 68, παρ.2 α (ΦΕΚ 2044/τεύχος Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. Α2-718 / 2014. (ΦΕΚ 2090/τ.Β΄/31-07-2014) και β) ως προς την υποχρεωτική αναγραφή των ενδείξεων τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα που αφορά τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα τρία μέρη του υποδήματος (επάνω μέρος, φόδρες και σόλα),   σύμφωνα με την ΥΑ Α2- 861/2013, Άρθρο 81, παρ.2.2 (ΦΕΚ 2044/τεύχος Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. Α2-718 / 2014. (ΦΕΚ 2090/τ.Β΄/31-07-2014).Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του Άρθρου 68 παρ.1.α. και του Άρθρου 81 παρ.2, 2.1 και 2.2.α. της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»   (ΦΕΚ 2090/τ.Β΄/31-07-14).