Επιβολή προστίμου για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων επί παραστατικού

Με την υπ’ αρ. 1828/12-02-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) στην επιχείρηση «ΧΑΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με έδρα στην Κ.Α. ΑΘΗΝΩΝ Ε-6 στον Αγ. Ι. Ρέντη, για τους παρακάτω λόγους:

Σε συνέχεια ελέγχου για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε στις 25/01/2018 σε κατάστημα επί των οδών Ταξιαρχών 138 & Αγ. Νικολάου στον Κορυδαλλό, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση «ΧΑΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» είχε προμηθεύσει πιπεριές Φλωρίνης με παραστατικό στο οποίο δεν αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής, κατά παράβαση του άρθρου 30 §3Δ της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017).