Με την υπ’αρ. 2380/16-02-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο δύο  χιλιάδων  (2.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 82 (παρ.5δ)  της  υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ  2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13  (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13)  στην  επιχείρηση  «XIA JINGHONG  MENGHAI –EMΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ » (Περίδου & Σκαλίδη 1 , Κίσσαμος» , επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 4.2.2015, σε κατάστημα στην Καλλιθέα , διαπιστώθηκε ότι είχε  προμηθεύσει  το  κατάστημα  αυτό  με  γυαλιά   με  τιμολόγια στα οποία δεν  αναγράφονταν οι απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις ενδείξεις , κατά παράβαση του άρθρου 101 (παρ.2) της  Υ.Α. Α2-718/2014 ,  σε  συνδυασμό με  το άρθρο 13 του Ν.4177/13 .