Με την υπ’αρ. 2489/25-02-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.5 της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση “ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ” [έδρα: Αγ. Δημητρίου 161, στον Αγ. Δημήτριο], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 16.02.2015, στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στον Άγιο Δημήτριο, διαπιστώθηκε ότι τα στα προϊόντα 1)Ντομάτες Κρήτης 2)Μήλα Φούτζι Βόλου 3)Μανταρίνια κοινά Αργολίδος που διετίθεντο στο ράφι λιανικής δεν υπήρχε στην αναρτημένη πινακίδα πώλησης εκάστου είδους ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής, κατά παράβαση του άρθρου 39 παρ.4 της Υ.Α. Α2-718/2014.