Με την υπ’αρ. 2382/16-02-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο δύο χιλιάδων  (2.000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 82 (παρ.5δ)  της  υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ  2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13  (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13)  στην  επιχείρηση  «WU XIAO HONG – EMΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ» (Κολοκυνθούς 25 , Αθήνα),  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 4.2.2015, στο κατάστημα της επιχείρησης «YING  X. WEIGUANG»  στην Καλλιθέα (Ελ. Βενιζέλου 327-331, Καλλιθέα 17675) διαπιστώθηκε ότι είχε  προμηθεύσει  το  παραπάνω  κατάστημα   με υποδήματα   με  τιμολόγια στα οποία δεν αναγράφονταν  οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί , κατά παράβαση του άρθρου 82 (παρ.4) της  Υ.Α. Α2-718/2014 ,  σε  συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.4177/13 .”