Με την υπ’αρ. 2376/16-02-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 82 (παρ.5δ) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «SHUN DA TRADING COMPANY-CHEN BINGLEI του HINLIN –ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ (Πειραιώς 61-63 , Αθήνα), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 4.2.2015 σε κατάστημα στην Καλλιθέα, διαπιστώθηκε ότι είχε προμηθεύσει το παραπάνω κατάστημα   με ενδύματα   με τιμολόγιο στο οποίο δεν αναγράφονταν οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί , κατά παράβαση του άρθρου 82 (παρ.4) της Υ.Α. Α2-718/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Ν.4177/13.