Με την υπ’ αριθμ. E.M. 181/16-2-2018 απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση ΣΑΡΑΓΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με έδρα επί της οδού Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ στη Ραφήνα, σύμφωνα με το άρθρο 19§2Α της με αρ. 91354 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.2017)για παράβαση της §1 του ιδίου άρθρου διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι για το είδος «Εμπρόσθιο Βόειο Νωπό Γαλλίας» δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις.