Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στις 22/3/2018 από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου, στο κρεοπωλείο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, που βρίσκεται στο Περιστέρι, Αλκίμου 55, επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.2156/3-4-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) και ειδικότερα:

 1) χίλια ευρώ (1.000,00€) για πώληση κιμά κομμένου εκ των προτέρων, το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 20§1 της Υ.Α 91354/2017 και τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20§7Α της ίδιας απόφασης και

2) χίλια ευρώ (1.000,00€) για μη ανάρτηση της ετικέτας με τα πλήρη στοιχεία του βοείου κρέατος που διάθετε προς πώληση, το οποίο συνιστά παράβαση του άρθρου 16§1 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 και τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16§7Α της ίδιας απόφασης.