Με την αρ. πρωτ. 2154/03-04-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΠΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 23/03/2018 στην παραπάνω επιχείρηση, που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Τριάδος 123 στο Περιστέρι, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση πανσέτας χοιρινής Α/Ο με την επισήμανση «Ελλάδα» επί της πινακίδας πώλησης, ενώ από το Τιμολόγιο – Δελτίο παράδοσης, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο είδος, προκύπτει ότι η προέλευση είναι Ολλανδίας, κατά παράβαση του άρθρου 19§2ε της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το Άρθρο 21§5β της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.