Με την υπ’αρ. 8230/30-5-2016   απόφαση της   Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 5β. της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (έδρα: Ν. Ξυλούρη 2 στο Καρπενήσι), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 27-04-2016 σε πρατήριο άρτου , που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο , διαπίστωσαν ότι το προϊόν “μέλι Αγράφων Ευρυτανίας ελάτης” με EL 5/78, που διετίθετο προς πώληση συσκευασμένο με ταινία ασφαλείας σε μεταλλικό δοχείο, δεν έφερε επί της συσκευασίας του ή της αυτοκόλλητης ετικέτας επί αυτής, την καθαρή ποσότητα του ονομαστικού περιεχομένου (ήτοι σε κιλά ή γραμμάρια), η οποία αποτελεί υποχρεωτική ένδειξη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ.1ε. του Κανονισμού (ΕΕ)1169/2011. Επιπλέον, στο άρθρο 12 παρ.2 του προαναφερθέντος κανονισμού αναφέρεται ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται υποχρεωτικά απευθείας στη συσκευασία ή στην εττικέτα επί αυτής. Συνεπώς, τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 10 παρ.4 της Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/τεύχος Β΄/31-07-2014).