Με την με αρ. πρωτ. 2006/21-2-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00), στην επιχείρηση ΑΤΗΕΝS RECYCLING A.E., με έδρα την θέση Αγ. Γεώργιος Ασπροπύργου, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 17/1/2014, διαπιστώθηκε ότι η συσκευασία στερών βιοκαυσίμων (πέλετς) που παράγονται από την ελεγχόμενη επιχείρηση φέρει την επισήμανση «100% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ», ενώ δεν διαθέτει την κατά το Αρθρ. 69§2 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13) σχετική βεβαίωση, περί της χρήσης του όρου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ», γεγονός που αποτελεί παράβαση τιμωρούμενη σύμφωνα με το Αρθρ.69§3, της παραπάνω Υπ. Απόφασης.