Επιβάλλουμε  πρόστιμο ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ(1500 €), βάσει του άρθρου 4 ΠΑΡ.1 ΤΗΣ ΚΥΑ 45231/17/ΦΕΚ 1445/ΤΕΥΧΟΣ Β/27-4-2017/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4446/2016(Α’ 240), στην επιχείρηση «CATWALK-ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 35 ΑΛΙΜΟΣ” επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 01/03/2018, διαπιστώθηκε ότι, κατά την ημέρα του ελέγχου, η επιχείρηση ΔΙΕΘΕΤΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(POS), αλλά από την προσκομισθείσα ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ της ανωτέρω επιχείρησης με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, απεδείχθη ότι η σύμβαση συνεργασίας υπεγράφη μετά τις 27/07/2017 που ορίζεται ΩΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ από τη ΚΥΑ 45231/27-4-2017/ΦΕΚ 1445/ ΤΕΥΧΟΣ Β/ (ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ.2).