Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την επικαιροποίηση του κειμένου της δεύτερης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων Αττικής, όπως αυτό είχε ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, τον Οκτώβριο του 2015, δρομολογώντας την τελική διαδικασία της έγκρισής του.

Το επικαιροποιημένο κείμενο λαμβάνει πλέον υπόψη του τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, από τη δημόσια διαβούλευση, διάρκειας πέντε μηνών. Παράλληλα, το κείμενο ενσωματώνει πλέον, ως αναπόσπαστο τμήμα του, ύστερα από τη σχετική επεξεργασία και αξιολόγηση από την Ομάδα Εργασίας του ΕΔΣΝΑ, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων. Το κείμενο είναι πλήρως συμβατό με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία καθώς και με τον ΕΣΔΑ. Και τούτο σε χρόνο ρεκόρ, μικρότερο των 12 μηνών.

Ο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, με αποκεντρωμένο και δημόσιο χαρακτήρα, βασίζεται στις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ, τις αρχές της εγγύτητας, της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, της κομποστοποίησης, στο πλαίσιο της προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Με την έγκριση της ΕΕ δρομολογείται πλέον η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η σχετική β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης ενόψει της τελικής της έγκρισης στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από το Περιφερειακό Συμβούλιο.