Με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ – Φορέα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική – και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής, κατατέθηκε στις 30 Ιουλίου προς έγκριση η ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για το ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Η μελέτη συντάχθηκε με επιμέλεια και ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του ΕΔΣΝΑ και υποβλήθηκε στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠ.ΕΝ., μετά τις απαιτούμενες θετικές γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής.

Με ευθύνη της ΔΙΠΑ η ΣΜΠΕ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και την εγκριτική απόφαση, το ΠΕΣΔΑ Αττικής θα εισαχθεί για τελική έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής, αντικαθιστά το υπάρχον, εδώ και 10 χρόνια (από το 2006) σχέδιο, το οποίο η προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ καθώς και η διοίκηση της Περιφέρειας όφειλαν εκ του νόμου (ν. 4042/12 ) να είχαν αναθεωρήσει παρά το ότι από το 2012 η νέα νομοθεσία το επέβαλλε και παρά το ότι είχαν ανατεθεί αντίστοιχες μελέτες.

Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή και ο ΕΔΣΝΑ αμέσως μετά την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης, σύμφωνα με τη δημόσια δέσμευσή τους, δρομολόγησαν τη ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Έτσι με ανάθεση σε επιστημονική ομάδα του Συνδέσμου, συντάχθηκε νέα μελέτη, με βάση την οποία τον Αύγουστο του 2015 ελήφθη η πρώτη απόφαση για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Με βάση αυτή τη μελέτη, η οποία ετέθη στη διαβούλευση γνωμοδότησαν πολλοί φορείς, συλλογικότητες, πολίτες. Μεταξύ αυτών και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, με την κατάθεση προς έγκριση της ΣΜΠΕ, εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία – κάτι που έγινε δυνατό χάρη στη σύνταξη και την κατάθεση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης από τους Δήμους της Αττικής, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του νέου περιφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται τόσο στην αποκέντρωση και τη συμμετοχή δήμων και πολιτών όσο και στην αρχή της εγγύτητας.

Το νέο ΠΕΣΔΑ μεταφέρει το κύριο βάρος της διαχείρισης σε επίπεδο Δήμου, με ανακύκλωση στην πηγή του 52% των στερεών αποβλήτων. Ορίζει ένα σύνολο μονάδων διαχείρισης σύμμεικτων και βιοαποβλήτων για το υπόλοιπο, με νέους Χ.Τ.Υ.Υ. σε ένα σύνολο αποκεντρωμένων μονάδων, με βάση την αρχή της εγγύτητας στην παραγωγή. Οι επιλογές του νέου ΠΕΣΔΑ έχουν τύχει μιας ευρύτερης αποδοχής στα θεσμικά όργανα και την κοινωνία.

Η συλλογική αυτή προσπάθεια, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού προκειμένου να αλλάξει το πρότυπο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική στην κατεύθυνση που επιτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, της πρόληψης, της μείωσης, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης, εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση. Εκείνη της υλοποίησης του νέου, οικονομικά και οικολογικά δίκαιου και βιώσιμου, σχεδιασμού με όρους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας υγείας.

Πλέον το πρώτο μέλημα είναι η κατάθεση ώριμων προτάσεων χρηματοδότησης έργων του νέου ΠΕΣΔΑ.