Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών βάσει του Ν.4250/2014

 

Σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών βάσει του Ν.4250/2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατά τη διάρκεια της σημερινής του Συνεδρίασης, προχώρησε κατά πλειοψηφία στην παρακάτω απόφαση:

  1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με τη συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του Ν. 4250/2014 και την ανάληψη των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλιών και, σε κάθε περίπτωση, την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων και συμπληρώσεων του νομοθετικού καθεστώτος, υφίσταται αδυναμία εφαρμογής της αξιολόγησης του Ν. 4250/2014, λόγω της οποίας ζητούμε από την Κυβέρνηση να αναλάβει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το Σύνταγμα.
  2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο υποστηρίζει την πάγια θέση και της ΕΝ.Π.Ε. ότι η αξιολόγηση του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικό σύστημα, που διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και την αξιοκρατία εντός αυτής.
  3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στο σύστημα αξιολόγησης του Ν. 4250/2014, το οποίο εμφανίζει προφανή κενά και εγείρει σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της σχετικής εισήγησης.