Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με αριθμό απόφασης C (2014)10170) το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.
Το νέο ΠΕΠ Αττικής περιλαμβάνει συνολική δημόσια δαπάνη 1,139 δις ευρώ, η οποία κατανέμεται σε 13 Άξονες Προτεραιότητας και σε 2 Διαρθρωτικά Ταμεία. Η έγκριση του Προγράμματος εξασφαλίζει για την Περιφέρεια Αττικής 285 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση της φτώχειας, 267 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 230 εκατομμύρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης προβλέπονται στοχευμένες δράσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας σε Περιφερειακό επίπεδο. Το πρώτο βήμα του έγκαιρου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού έγινε.
Ξεκινά τώρα η επόμενη και πιο καθοριστική φάση.
Εκείνη της υλοποίησης μέσα από δημοκρατικές, διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες, στις οποίες εμπλέκονται η κοινωνία των πολιτών και όλοι οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων φορέων. Στόχος η αποτελεσματική, σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο, διαχείριση των πόρων προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος της Αττικής.