Επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού,

προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μ. Βορίδη,

με θέμα «Μεταφορά Αρμοδιοτήτων και Πιστώσεων

 

Την πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να μην αναλάβει δέσμευση που δεν της ανήκει, εάν προηγουμένως δεν τής μεταφερθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από το νόμο πόρων για την άσκηση των μεταφερόμενων από τα Υπουργεία αρμοδιοτήτων, έκανε σαφή ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μάκη Βορίδη, αντικείμενο της οποίας είναι η Μεταφορά Αρμοδιοτήτων και Πιστώσεων από το Υπουργείο προς τη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας, αλλά και του πλήθους των επιστολών μου προς τους προκατόχους σας, σχετικά με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του  Ν. 4018/2011 από το Υπουργείο σας προς την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί η μεταφορά των αντίστοιχων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από το ίδιο το κείμενο του ανωτέρω νόμου, που ορίζει ότι «πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής».

Παράλληλα, τόσο το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος, όσο και πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβάλλουν την ταυτόχρονη μεταφορά των πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται. Έχει κριθεί, ειδικότερα, ότι «από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος και από τις ειδικότερες αρχές της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συνάγεται ότι για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, απαιτείται…… συγχρόνως με τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων πρέπει να μεταφέρονται και οι αντίστοιχοι πόροι. Εν περιπτώσει δε μη εκπληρώσεως αυτών των προϋποθέσεων, η κανονιστική πράξη περί μεταβιβάσεως των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε Ο.Τ.Α. παρίσταται μη νόμιμη» (βλ. ΣτΕ 506/2010).

Είναι προφανές, από τη μέχρι σήμερα προετοιμασία της μεταφοράς αρμοδιοτήτων, πως το μεγάλο πρόβλημα που ανακύπτει, αφορά τη μη ύπαρξη των αντίστοιχων πόρων που πρέπει να μεταφερθούν από το Υπουργείο σας προς την Περιφέρεια Αττικής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται άμεσα να εξευρεθεί λύση που να δίνει διέξοδο στο πρόβλημα.

Σε διαφορετική περίπτωση, και αν δεν μεταφερθούν οι αντίστοιχοι πόροι, η Περιφέρεια Αττικής, αφενός, δεν μπορεί να δεχθεί μια τόσο ωμή παραβίαση του Συντάγματος και της νομολογίας των Ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, και αφετέρου, δεν θα έχει καμία ουσιαστική δυνατότητα να ασκήσει τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, που συνεπάγονται κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, οι αρμοδιότητες αυτές, θα βρίσκονται σε ένα μετέωρο καθεστώς, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για τους πολίτες και για το δημόσιο συμφέρον, καθώς από τη μία, θα είναι παράνομη η μεταφορά τους στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ, από την άλλη,  τυπικά θα έχουν ήδη αποξενωθεί και από το Υπουργείο σας.

Και επειδή, δυστυχώς, στην Ελλάδα ισχύει το ρητό «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται», σας ενημερώνω πως η Περιφέρεια Αττικής σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αναλάβει δεσμεύσεις που δεν της ανήκουν και δε θα υπογράψει κανένα πρωτόκολλο παραλαβής ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο, εάν προηγουμένως δεν μεταφερθεί το σύνολο των προβλεπόμενων, από το νόμο, πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

Σε κάθε δε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι η υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής θα εξαντληθεί στις δεσμεύσεις που αφορούν έργα σε εξέλιξη και μελλοντικά έργα, για τα οποία φυσικά θα μεταβιβαστούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά χρέη παρελθόντων ετών από την λειτουργία των υπηρεσιών υπό τη διοίκηση του Υπουργείου σας, καθώς τα χρέη αυτά αποτελούν ευθύνη και βαρύνουν τον υπόχρεο που έχει δημιουργήσει, σε βάθος ετών, τα χρέη αυτά.

Με τα δεδομένα αυτά, σας παρακαλώ να εξαντλήσετε όλες τις δυνατότητες, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου ολοκληρωθεί και ουσιαστικά η πρόβλεψη του νομοθέτη για την εύρυθμη άσκηση των εξαιρετικά σημαντικών αυτών  αρμοδιοτήτων».

Στη συνέχεια της επιστολής ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου ως Περιφερειάρχης Αττικής είχα ως στόχο τις καθαρές σχέσεις με τον πολίτη αλλά και με τα συνεργαζόμενα Υπουργεία. Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε υψηλής στάθμης υπηρεσίες στους πολίτες. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες πιστώσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και ελπίζουμε ότι η Κεντρική Διοίκηση θα συνδράμει ουσιαστικά και αποφασιστικά, ώστε να είμαστε συνεπείς τόσο στις αρμοδιότητες όσο και στις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε».