19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ

Από 1ης Ιουλίου  η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε τη διαχείριση του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 που είναι μέρος του Ε.Σ.Π.Α., του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος που αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για τις Περιφέρειες και τη χώρα.

Αναλαμβάνει το Πρόγραμμα σε ένα πραγματικά κομβικό χρονικό σημείο.

Να μην ξεχνάμε ότι το Πρόγραμμα αφορά στη περίοδο 2007-2013 και ήδη διανύουμε το πέμπτο  από το σύνολο των επτά ετών.

Βεβαίως εκταμιεύσεις και απορροφήσεις μπορεί να γίνουν και μέχρι το 2015.

Αυτό όμως δεν αλλοιώνει το γεγονός ότι η απορροφητικότητα πρέπει να αυξηθεί για να μην πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο.

Σήμερα λοιπόν αναλαμβάνουμε ένα έργο που κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις του χρόνου χαρακτηρίζεται τιτάνιο. Στο σημείο αυτό παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία:

Το Περιφερειακό  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 έχει προϋπολογισμό 3.051.000.000€.  Από αυτά τα χρήματα ποσό 2.438.000.000€ προέρχεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το υπόλοιπο ποσό 613.000.000€ αποτελεί την εθνική συμμετοχή. Κατά συνέπεια το μέσο ποσοστό συγχρηματοδότησης του Προγράμματος είναι 79,91% .

Επιπροσθέτως στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος έχει προβλεφθεί  ποσό Ιδιωτικής Συμμετοχής (για να καλύψει έργα ενισχύσεων σε ιδιώτες)  συνολικού ύψους 1.241.000.000€.

Για το  ποσό των 3.051.000.000€ του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013  αρμοδιότητες διαχείρισης  (πρόσκληση για υποβολή χρηματοδότησης των έργων, αξιολόγηση των έργων, έλεγχος των διαδικασιών δημοπράτησης και σύμβασης, παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρακολούθηση των πληρωμών)  έχουν  οι ακόλουθες υπηρεσίες οι οποίες ονομάζονται Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.

  1. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής.
  2. Ειδική Υπηρεσία Ψηφιακή Σύγκλιση.(πρώην Υπουργείο Οικονομίας)
  3. Ειδική Υπηρεσία Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης)
  4. Ειδική Υπηρεσία Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)
  5. Ειδική Υπηρεσία Αεροδρόμια – Λιμάνια Αστικές Συγκοινωνίες  (πρώην Υπουργείο Μεταφορών)
  6. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (πρώην Υπουργείου Οικονομίας.)
  7. Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού

Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής έχει εκχωρηθεί με Υπουργικές αποφάσεις να διαχειριστεί ποσό 1.279.425.413€ δηλ. ποσοστό 41,93% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

(Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του Γ ΠΕΠ Αττικής 2000-2006  και για το οποίο είχε την συνολική ευθύνη η Περιφέρεια Αττικής ήταν 1.502.736.017€)

Τα ποσά ανά κωδικό έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση  και γι’ αυτά έχει αρμοδιότητα διαχείρισης σε όλα τα στάδια από την πρόσκληση μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής.

Επιπροσθέτως και στο πλαίσιο της ίδιας Υπουργικής Απόφασης έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες μόνο για τον έλεγχο πρo της δημοπράτησης και για την  παρακολούθηση των έργων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών που ανέρχονται σει 678.046.380€.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και με ημερομηνία αναφοράς την 30-06-2011 και  πηγή το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) το οποίο αποτελεί και την μόνη αξιόπιστη πηγή τα δεδομένα παρουσιάζονται ως εξής :

α)έχουν εκδοθεί 33 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 937.114.052€ ποσοστό 73,24%.

β) έχουν υπογραφτεί αποφάσεις ένταξης συνολικού ποσού 786.781.995€   σε σύνολο εκχωρημένου προϋπολογισμού 1.279.425.413 €  ποσοστό 62,43% (πλήθος 214) .

γ)οι συμβάσεις των ενταγμένων έργων επί του εκχωρημένου προϋπολογισμού ανέρχονται σε ποσό 311.493.167€  ποσοστό 24,35%

δ)και η απορρόφηση μέχρι 30-06-2011 ανέρχεται σε ποσό  167.299.774€ ποσοστό 13,08% επί του εκχωρημένου προϋπολογισμού.

Επιπροσθέτως οι  νέες δαπάνες οι οποίες έχουν παραχθεί εντός του α εξαμήνου του 2011 ανέρχονται σε ποσό 55.341.813€

Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε αναλαμβάνουμε ένα πραγματικά δύσκολο έργο και πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να πετύχουμε δύο ανελαστικούς ποσοτικούς στόχους απορρόφησης.

Ο πρώτος αφορά την κάλυψη του Κανόνα Ν+3 δηλαδή την υποχρέωση του προγράμματος για συγκεκριμένο ύψος απορρόφησης, ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων μέσω αυτόματης αποδέσμευσης. Για το σύνολο του ΠΕΠ, μέχρι 31-12-11 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 807 εκατομμυρίων Ευρώ. Στις 30-6-11 οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στα 678,5 εκατομμύρια. Απαιτούνται λοιπόν περίπου 130 εκατομμύρια για το δεύτερο εξάμηνο, επαναλαμβάνω από το σύνολο του ΠΕΠ και όχι μόνον από το κομμάτι του ΠΕΠ που είναι στη δική μας ευθύνη διαχείρισης.

Στα πλαίσια αυτού του στόχου αναλαμβάνουμε να κινητοποιήσουμε όλους εκείνους τους φορείς που διαχειρίζονται τους υπόλοιπους πόρους του ΠΕΠ , ώστε να αυξήσουν τους ρυθμούς απορρόφησης.

Κι αυτό σκοπεύουμε να το κάνουμε κατά κύριο λόγο δίνοντας πρώτοι εμείς το καλό παράδειγμα στην επιτάχυνση. Διότι ο δεύτερος στόχος που αφορά πια εμάς, είναι η υποχρέωση να έχουμε απορροφήσει συγκεκριμένα ποσά μέσα στο 2011, στα πλαίσια της συμφωνίας της χώρας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Για να προλάβω τις αντιδράσεις ίσως κάποιων, να τονίσω ότι η επίτευξη αυτού του στόχου έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Γιατί κάθε παραπάνω Ευρώ που εμείς απορροφούμε από το ΠΕΠ, σημαίνει ότι αυτό το Ευρώ εισρέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  δεν αναζητείται από το υστέρημα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Ο στόχος αυτός της δικής μας ευθύνης είναι νέες δαπάνες μέσα στο 2011, περίπου 160 εκατομμύρια από τα έργα που ήλθαν στη δική μας διαχείριση. Ήδη το πρώτο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 55 εκατομμυρίων. Θέλω να δεσμευθώ εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να επιτύχουμε αυτόν το στόχο, που τον θεωρούμε ως κρίσιμο στοίχημα για τη ανακούφιση ευρύτερα των Ελλήνων πολιτών.

 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο οι δεσμεύσεις και οι ενδιάμεσες υποχρεώσεις εκταμιεύσεων που δυσκολεύουν το έργο, αλλά και οι εγγενείς γραφειοκρατικές αδυναμίες, οι ανωριμότητες των μελετών, η έλλειψη ενισχυμένων δομών στους τελικούς δικαιούχους.

Μπορεί το στοίχημα να είναι μεγάλο αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε.

Μια επιτυχία που γνωρίζουμε ότι θα σημαίνει ανάπτυξη για την Αττική.

Τα μεγάλα έργα που έχουν σχεδιαστεί για υγρά και στερεά απόβλητα εξακολουθούν να αποτελούν για εμάς ένα σταθερό στόχο, όπως έχουμε τονίσει προεκλογικά.

Όμως είναι καιρός να υπάρξουν και νέοι προσανατολισμοί στο πρόγραμμα. Προσανατολισμοί που για εμάς ήταν και είναι σημείο αναφοράς.

Δεν μπορεί η αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και το παραλιακό μέτωπο, η τουριστική προβολή της Αττικής, η ανάδειξη των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της ως πρωτεύουσας και επιχειρηματικού κέντρου να μην αποτελούν στόχους και επιλογές μας.

Θα προσπαθήσουμε στο λίγο χρόνο που ουσιαστικά απομένει να θέσουμε σε νέα βάση τη ταυτότητα της Αττικής μέσα από ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα έχει τη σφραγίδα των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και που θα λειτουργήσει ως ατμομηχανή της ανάπτυξης για την Αττική.

Και μπορώ στο σημείο αυτό να σας αναγγείλω από εδώ ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε και να εντάξουμε στο ΠΕΠ προτάσεις για την αναβάθμιση πλατειών και δρόμων στο υποβαθμισμένο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα της Πλατείας Θεάτρου στο ιστορικό Κέντρο, της πλατείας Αγίου Παντελεήμονα, της πλατείας Αττικής, και της οδού Αγορακρίτου καθώς και της Πλατείας Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πατήσια.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας δράσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων αποτελεί για εμάς υποχρέωση προς όλους τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας.

Σήμερα οι αριθμοί που παρατίθενται καταδεικνύουν μια αργή πρόοδο που όμως δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στη πρόοδο και ευημερία των πολιτών.

Στόχος μας στο τέλος της θητείας μας είναι να ευημερήσουν όχι μόνο οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι.

Τώρα είναι η ώρα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση β’ βαθμού με τη συμμετοχή της στη διαχείριση του ΕΣΠΑ αναδεικνύει το ρόλο της μέσα από το Καλλικράτη.

Ένα ρόλο που μέσα από ένα σωστό Περιφερειακό Σχεδιασμό θα αναδείξει  τη Περιφέρεια Αττικής σε πρωταθλητή της ανάπτυξης με εργαλείο το ΠΕΠ Αττικής.

Περιμένω απ’ όλους να συνδράμετε στον κοινό αγώνα ελπίζοντας, ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά για όλους εμάς και τις ερχόμενες γενιές.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΣΠΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

Παραλαμβάνοντας ως Περιφέρεια Αττικής, από 1/7/2011 την διαχειριστική αρμοδιότητα για το ΠΕΠ Αττικής, παραλάβαμε μαζί μια μεγάλη ευθύνη και ένα καίριας σημασίας έργο.

Αυτή τη στιγμή, με τη χώρα βυθισμένη σε μια πρωτόγνωρη ύφεση και την ανεργία να καλπάζει, η αναπτυξιακή προοπτική είναι η μόνη λύση για την απορρόφηση των κοινωνικών τριγμών και τη διέξοδο από την κρίση. Η ανάπτυξη, προσανατολισμένη σε ένα παραγωγικό και εξωστρεφές μοντέλο, είναι προϋπόθεση για την επιβίωση της χώρας. Και μέσα σε ένα σκηνικό έντονης πιστωτικής ασφυξίας και περικοπών των δημοσίων δαπανών, οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι η μόνη ουσιαστική πηγή πόρων που είναι σε θέση να τροφοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη και να τονώσει την οικονομία.

Η αποτελεσματική και παραγωγική χρήση τους, η υψηλή απορρόφησή τους και η χρηστή αξιοποίησή τους συνιστούν απαραίτητους όρους, για να τεθούν σοβαρές βάσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και για την καταπολέμηση των φαινομένων ύφεσης. Αλλά για να μπορέσουν να εκπληρωθούν αυτοί οι όροι, απαιτείται διοικητική αναδιοργάνωση των διαδικασιών και απομάκρυνση από ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και στη λογική του προσχηματικού αναπτυξιακού προγραμματισμού και των έργων βιτρίνας.

Η τολμηρή, λοιπόν, επιλογή του Καλλικράτη, μέσα σε αυτή την κρίσιμη εμπειρία, να θέσει τις νέες αιρετές Περιφέρειες σε καθήκοντα διαχειριστή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αποτέλεσε κίνηση εμπιστοσύνης προς τις τοπικές κοινωνίες και προς τους αυτοδιοικητικούς φορείς να σχεδιάσουν οι ίδιοι το μέλλον τους και να αναλάβουν σημαντική πρωτοβουλία για την αναπτυξιακή κινητοποίηση της χώρας.

Εντός αυτού του πλαισίου δε, ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας με το 40% του ελληνικού πληθυσμού και το 50% του εθνικού ΑΕΠ και παραγωγής, της Περιφέρειας-Διαχειριστή, πλέον, του μεγαλύτερου ΠΕΠ της χώρας, είναι ακόμη σημαντικότερος, γιατί αναφέρεται όχι μόνο στα δικά της τοπικά όρια, αλλά και στο γενικό εγχείρημα της εθνικής ανάπτυξης.

Και είναι και δύσκολος: δύσκολος γιατί έχει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις προσκλήσεις και τις οργανωτικές δυσχέρειες που είναι λογικό να υπάρχουν σε ένα νέο θεσμό και τις απαιτητικές και άμεσες ανάγκες που προκύπτουν από την σοβαρότητα της περιρρέουσας κατάστασης. Είναι δύσκολος κυρίως λόγω της ήδη διαμορφωμένης κατάστασης που παραλαμβάνουμε σχετικά με την αξιοποίησή του, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χαμηλή απορροφητικότητα, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αναποτελεσματικό σχεδιασμό των έως τώρα αρμόδιων φορέων.

Η Περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, αντιμετωπίζει σήμερα την πλέον επίκαιρη πρόκληση να αναλάβει κομβικό ρόλο για την ενεργοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας και την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ευρύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και χρηματοοικονομικών εργαλείων, με στόχο τη δόμηση των παραγωγικών προοπτικών που είναι πιο αναγκαίες παρά ποτέ.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να αναπτύξει την δράση της σε 2 τομείς: στον τομέα της ενίσχυσης της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας και στον τομέα της λήψης πολιτικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας με εύρος και στόχο ευρύτερο ακόμη και από τα όρια της χωρικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητά της.

Στον τομέα της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας, δίνουμε έμφαση στα εξής:

Α. Εργαστήκαμε για την άμεση ετοιμότητα μας ενόψει της παραλαβής της διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής, υλοποιώντας ήδη ενημερώσεις και συναντήσεις διευθυντών, σύσταση κοινών ομάδων εργασίας και διαρκή επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς για την αμεσότερη δυνατή δράση μας και την πλέον ταχεία υλοποίηση των αξόνων πολιτικής μας, τώρα που πλέον έχουμε αποκτήσει τις σχετικές αρμοδιότητες. Παράλληλα ολοκληρώσαμε ήδη, αναλαμβάνοντας μάλιστα εμείς οι ίδιοι την πρωτοβουλία επαφής μαζί τους, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των δήμων, με στόχο την αποσαφήνιση και επεξήγηση των δυνατοτήτων που τους παρέχονται σε σχέση με το ΕΣΠΑ και των σχετικών διαδικασιών και τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλικής συνεργασίας.

Β. Δημιουργούμε μια ευέλικτη και συμπαγή οργανωτική δομή για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών-τεχνικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας. Θεσμοθετούμε έναν Οργανισμό, με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών λήψης και υλοποίησης αποφάσεων. Παρουσιάζουμε μια πολιτική διαχείρισης του ΕΣΠΑ βασισμένη αφενός στη νομιμότητα και τη συνέπεια, αφετέρου στην επιτάχυνση, απλοποίηση και αποτελεσματικότητα.

Γ. Διεκδικούμε, μέσω και του δραστήριου ρόλου μας στην διαδικασία Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, μεγάλου εύρους μεταφορές πόρων και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων σε σχέση με το ΠΕΠ. Ζητάμε ως Περιφέρεια Αττικής, να αποκτήσουμε τον κεντρικό ρόλο και στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης, διεκδικούμε, ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων  υλοποίησης του ΠΕΠ με γνώμονα τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών.  

Δ. Πέραν των παραπάνω, διαδραματίζουμε, επίσης, ένα γενικότερο ρόλο φορέα πίεσης ως προς την επιτάχυνση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την επίλυση των δομικών δυσχερειών στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και τη γενική ενίσχυση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων, τόσο σε περιφερειακό όσο και ευρύτερο εθνικό επίπεδο. Προχωρούμε σε πολιτικές παρεμβάσεις στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των Τομεακών Ε.Π. και διεκδικούμε σε κεντρικό  επίπεδο, και με τη βαρύτητα που δίνει στον πολιτικό μας λόγο η σημασία μας ως Περιφέρεια Αττικής, τη λήψη μέτρων για βιώσιμα και κοινωνικά ευαίσθητα μίγματα πολιτικών για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση.

Ε. Τέλος, διεκδικούμε την όσο το δυνατόν ευρύτερη και ποσοτικά και ποιοτικά και την όσο το δυνατόν πιο ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων στη χάραξη και άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής. Υποστηρίζουμε ένα μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι τοπικές κοινωνίες είναι οι πλέον αρμόδιες και έχουν την μεγαλύτερη σχετική γνώση σε σχέση με τα προβλήματά τους και την επίλυσή τους και η συμμετοχή τους στον προγραμματισμό είναι προϋπόθεση αποτελεσματικότητας. Στοχεύουμε στον από κοινού με τους δήμους τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό και στην από κοινού υλοποίηση αναπτυξιακών εγχειρημάτων για την τοπική ανάπτυξη.

 Η  Περιφέρεια Αττικής παραλαμβάνει ένα τιτάνιο έργο.

Ένα έργο που αναλύεται σε πλήθος αξόνων και που άπτεται καίριων ζητημάτων, όπως η κοινωνική πρόνοια, η προσπελασιμότητα, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η διαχείριση της ρύπανσης, η υγεία, η αστική ανάπτυξη, η δημιουργία παραγωγικών δομών για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις μεταφορές, η πολιτική προστασία και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ένα έργο που έχει ως αποστολή του, αφενός να θεμελιώσει τις απαραίτητες κοινωνικοοικονομικές υποδομές για μια από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες-μητροπόλεις της Ευρώπης, αφετέρου να προσανατολίσει αυτή την προσπάθεια προς την εξοικονόμηση δαπανών, την αποτελεσματικότητα και την απορρόφηση εξωτερικών πόρων.

Περισσότερο από όλα, η Περιφέρεια οφείλει να αξιοποιήσει τον ρόλο της σε σχέση με το ΕΣΠΑ, για να εισαγάγει μια καινοτόμα για τα έως σήμερα εθνικά δεδομένα αναπτυξιακή πολιτική, με εστίαση στην παραγωγικότητα και την διασύνδεσή της με τις πολιτικές απασχόλησης, καθώς και ένα νέο οργανωτικό μοντέλο δημόσιας αναπτυξιακής διαχείρισης.

Ως πρώτο στόχο μας, λοιπόν, ως διαχειριστές του ΠΕΠ Αττικής, βάζουμε την άμεση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της απορροφητικότητας, με τη μέγιστη δυνατή εμπλοκή των τοπικών φορέων. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν θα επιδιώξουμε την απορροφητικότητα με κάθε κόστος, αλλά με έμφαση αφενός στις ευέλικτες μεν, τυπικά και ουσιαστικά νόμιμες και συνεπείς δε διαδικασίες, αφετέρου στα παραγωγικά έργα και όχι την άσκοπη κατασπατάληση.

Ως δεύτερο στόχο μας, ως Περιφέρεια Αττικής, θέτουμε την άμεση ενεργοποίηση και κάθε άλλου εμπλεκόμενου στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων φορέα και την κοινή δράση για την αποτελεσματικότερη δυνατή αναπτυξιακή πολιτική μέσα στα πλαίσια της περιφέρειάς μας. Τονίζουμε δε ότι θα επιδιώξουμε να γίνει πράξη η βασική μας θέση, ότι δηλαδή μια υγιής αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει οπωσδήποτε να ξεφύγει από τον κρατικό συγκεντρωτισμό και να δίνει λόγο, βήμα, περιθώριο πρωτοβουλίας και αυτόνομης δράσης και ευρεία αρμοδιότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Με συνείδηση, λοιπόν, της ιστορικότητας και βαρύτητας της αποστολής μας, ελπίζουμε και πιστεύουμε, ότι θα αποδειχθούμε αντάξιοι αυτής. Σε κάθε περίπτωση, θα αναλάβουμε να δώσουμε έναν αγώνα, ο οποίος θα έχει μεγαλύτερη σημασία, από αυτήν που σχετίζεται με τα όρια της περιφέρειάς μας. Σε αυτόν μας τον αγώνα λοιπόν και σε αυτό το έργο που αναλαμβάνουμε, θέλουμε και έχουμε ανάγκη την βοήθεια σας.