Η «Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών» καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να προλάβει τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Στη χώρα μας το Κράτος, ως κύριος παράγοντας, μεριμνά και αναπτύσσει δράσεις για την ασφάλεια των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές, καλύπτοντας ολόκληρο το πλέγμα σχεδιασμού τακτικών ή έκτακτων αναγκών.

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας παρέχει κάθε μέσο που διαθέτει – ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό – υποστηρίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους αρμόδιους φορείς στην έγκαιρη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πρόληψης και θωράκισης, διαδραματίζει η συμμετοχή των πολιτών, τους οποίους η Πολιτεία οφείλει να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, διασφαλίζεται η προστασία έναντι των φυσικών καταστροφών αλλά και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, που στις μέρες μας θεωρείται προαπαιτούμενη.

Όπως τονίζει και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, «η μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών θα πρέπει να είναι ένα καθημερινό μέλημα για όλους. Ας επενδύσουμε σήμερα για ένα ασφαλέστερο αύριο».