Ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 2494/τ.Β’/04.11.2011 ο Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.