Συγκροτήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας μία (1) Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του Ν.4013/2011. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 28/12/2011 (ΑΔΑ:45Ψ17Λ7-ΝΔΔ)

Η Επιτροπή θα λειτουργεί στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας επί της οδού Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι (Δ/νση Ανάπτυξης Δυτικού Τομέα , 3ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2100388, 213 2100392).