Από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνεται ότι, για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2013, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Δευτέρα 7η Οκτωβρίου 2013 και λήξης η Τρίτη 31η Δεκεμβρίου 2013. Επισημαίνεται ότι τα δελτία μετακίνησης ΑμΕΑ 2012 ισχύουν μέχρι 15 Νοεμβρίου 2013.

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής ή στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται  παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

ή

βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους

ή

Γνωμάτευση από Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ή Τμήμα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. έτους 2012 ή Υπ. Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης.

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ

8. Για την έκδοση νέας κάρτας απαιτούνται δύο (2) φωτογραφίες ή τρεις (3) για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ. ).

Αναλυτικότερα. τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑμΕΑ, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, με ΑΔΑ:ΒΛΕΖΛ-ΚΨΛ.