Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Αττικής

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 – Ξενοδοχείο DivaniCaravel – Ώρα έναρξης: 09:00 π.μ.

 

Την προηγούμενη ημέρα (29.04.2013) θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Εργασίας

με θέμα: «Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφερειακή Στρατηγική καινοτομίας και

τεχνολογικής ανάπτυξης της Αττικής»

 

Συνέδριο με θέμα την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013, στο Ξενοδοχείο DivaniCaravel (Βασ. Αλεξάνδρου 2). Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 09:00 π.μ., ενώ κατά τη διάρκειά του θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν οι γενικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Του Συνεδρίου θα προηγηθεί συνάντηση εργασίας με θέμα: «Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφερειακή Στρατηγική καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Αττικής», η οποία θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, στο Ξενοδοχείο DivaniCaravel και ώρα 16:00.

Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όλα τα εμπλεκόμενα με το θέμα του Συνεδρίου Υπουργεία, καθώς επίσης Καθηγητές από όλα τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Αττικής και εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακών και επιχειρηματικών φορέων.

Το Συνέδριο χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες. Αναλυτικά:

  1. Το πλαίσιο, το περιεχόμενο και οι προκλήσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020
  2. Εξειδίκευση παρεμβάσεων και περιφερειακών πολιτικών στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020:

α) Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις – Μεταφορές – Περιβάλλον – Κλιματική Αλλαγή – Αγροτική Ανάπτυξη

β) Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση – βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

    3.   Περιεχόμενο, προκλήσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 – Συμπεράσματα

Τέλος, η συνάντηση εργασίας (29.04.2013), που θα προηγηθεί του Συνεδρίου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας πολυεπίπεδης διαβούλευσης, σκοπός της οποίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής για την Αττική, με έμφαση στην υιοθέτηση της καινοτομίας και στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και επιχειρηματικών φορέων, καθώς επίσης και ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της Περιφέρειας, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Υπουργείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο web site του ΠΕΠ Αττικής: www.pepattikis.gr.

Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ PDF 125,02 KB18/08/21 10:27:41