Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργάνωσε στις 23 Νοεμβρίου 2017 τη 2η συνάντηση του Τοπικού Δικτύου Τοπικών Εμπλεκομένων Φορέων (Local Stakeholder Group) του έργου «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – “MARIE” (Ενσωμάτωση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης)».
Για ακόμη μια φορά η συμμετοχή στο Local Stakeholder Group ήταν ιδιαίτερα αυξημένη με εκπροσώπους από την Περιφέρεια Αττικής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών καθώς και εκπροσώπους δικτύων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος των δραστηριοτήτων του έργου MARIE καθώς και οι δραστηριότητες του έργου στις οποίες θα χρειαστεί η συμμετοχή των μελών του Local Stakeholder Group. Επιπλέον υπήρξε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Έρευνα και Καινοτομία στην περιφέρεια και τους τρόπους υποστήριξής της.

Συγκεκριμένα, τα επόμενα βήματα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν στα παρακάτω:
– Αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας και των αναγκών/απαιτήσεων της Περιφέρειας Αττικής για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible Research and Innovation – RRI).
– Συγκέντρωση Καλών Πρακτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή της έννοιας του RRI από επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Περιφέρεια της Αττικής.

Υπενθυμίζεται πως τo έργο MARIE στοχεύει στο να αναγάγει την έννοια του RRI σε εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης της καινοτομίας. Ο όρος «Υπεύθυνη» αντανακλά τον ηθικά αποδεκτό, βιώσιμο και κοινωνικά επιθυμητό χαρακτήρα που πρέπει να συνοδεύει την Έρευνα και Καινοτομία.
Το έργο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από 01/01/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες https://www.interregeurope.eu/marie/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/MARIEinterreg/
TWITTER: @MARIEinterreg