Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Προστασία του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του δημοτικού σχολείου Φιλοθέης», προϋπολογισμού 60.487,81 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού, Παντελής Ξυριδάκης. Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 60.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, και για το υπόλοιπο ποσό ύψους 487,81 ευρώ η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν αφενός στην αποτροπή της δημιουργίας πλημμυρικών φαινομένων στο ανάντη τμήμα του ρέματος Ποδονίφτη, και αφετέρου στην αποφυγή της καταστροφής του προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Φιλοθέης και μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτού.

Το έργο καθίσταται απαραίτητο καθώς στο τμήμα του ρέματος κατάντη της γέφυρας πλατείας ∆ροσοπούλου στη Φιλοθέη και για μήκος περίπου σαράντα (40) μέτρων παρατηρείται τοπική διάβρωση, ρωγμές και αποδιοργάνωση λιθοδομής σε υφιστάμενο πέτρινο τοίχο αντιστήριξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Πρόκειται για τοίχο που έχει ύψος περίπου τέσσερα (4) μέτρα και αντιστηρίζει τον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου της Φιλοθέης. Συγκεκριμένα, θα εκτελεσθούν εργασίες για την επένδυσή του με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προστασία κατά τους μήνες που η ροή του ρέματος είναι αυξημένη. Τέλος, επισημαίνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.