Το παρών έδωσε η Περιφέρεια Αττικής, στο συνέδριο που διοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια (Transparency International), στις Βρυξέλλες, με θέμα: «Σύμφωνα ακεραιότητας – Mηχανισμοί Eλέγχου για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της ΕΕ» (Integrity Pacts – Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds) στο πλαίσιο της υλοποίησης της ομώνυμης πιλοτικής πρωτοβουλίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός Γραμματέας, Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης. Το συνέδριο εγκαινίασε ο ειδικός σύμβουλος της Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, Corina Creţu, καθηγητής Kevin Morgan, που μετέφερε τον χαιρετισμό της. Παρών ήταν ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Walter Deffaa o οποίος δήλωσε ότι η βελτίωση του πλαισίου των δημοσίων προμηθειών που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το 19% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ περνά μέσα από τις δημόσιες προμήθειες.
Στόχος της πρωτοβουλίας της ΕΕ και της Διεθνούς Διαφάνειας είναι να διερευνηθεί και να προωθηθεί η χρήση των «Συμφώνων Ακεραιότητας» ως εργαλείο για τη διασφάλιση των κονδυλίων της ΕΕ κατά της απάτης και της διαφθοράς στα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα συναφθούν πιλοτικά Σύμφωνα Ακεραιότητας στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια και τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Τα «Σύμφωνα Ακεραιότητας» είναι ένα εργαλείο για την πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ ενός κρατικού φορέα, όπως είναι η Περιφέρεια Αττικής, που προσφέρει μια σύμβαση και τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν προσφορές για αυτήν, ότι θα απόσχουν από δωροδοκία, συμπαιγνία, εκβίαση και άλλες πρακτικές διαφθοράς, κατά τα στάδια της σύναψης και της υλοποίησης της σύμβασης. Για την ενίσχυση της λογοδοσίας, τα «Σύμφωνα Ακεραιότητας» περιλαμβάνουν και έναν μηχανισμό παρακολούθησης, υπό την καθοδήγηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
«Σύμφωνα Ακεραιότητας» έχουν συναφθεί από τη δεκαετία του 1990 και έχουν υλοποιηθεί σε περισσότερες από 15 χώρες και σε 300 ξεχωριστές περιπτώσεις. Συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων των φορολογουμένων και εξασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις και τα δημόσια έργα υλοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς αισχροκέρδεια.
Πέρα από τις επιμέρους επιπτώσεις στην αναθέτουσα αρχή, με την εν λόγω διαδικασία, τα «Σύμφωνα Ακεραιότητας» σκοπεύουν επίσης στο να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα, ένα πιο φιλόξενο επενδυτικό κλίμα και ένα πλαίσιο υποστήριξης των δημοσίων υπηρεσιών για να υλοποιήσουν τις προμήθειές τους.
Η Περιφέρεια Αττικής, με γνώμονα τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της κοινωνικής λογοδοσίας και με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων, αποφάσισε να υποβάλλει συμμετοχή στο πρόγραμμα, του οποίου το κόστος φαίνεται ότι είναι αμελητέο και το όφελος τεράστιο.