Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει απαρέγκλιτα το θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης απέναντι στις προθέσεις κατάργησής του, όπως αυτές εκφράστηκαν εσχάτως. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν αναβαθμίζεται με την «κατάργηση της Επιτροπής Διαβούλευσης και του Συμπαραστάτη του Δημότη» αλλά με τις συμμετοχικές διαδικασίες, με διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία.
Τόσο ο θεσμός του Συμπαραστάτη του πολίτη όσο κι εκείνος της Επιτροπής Διαβούλευσης αποτελούν ασπίδα προστασίας των πολιτών και εγγύηση χρηστής διοίκησης. Οι δύο αυτοί θεσμοί ενδυναμώνουν την λογοδοσία, καθώς και την διαφανή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δυνατότητα των πολιτών να καταγγέλλουν την κακοδιοίκηση και να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι στοιχείο εμβάθυνσης του δημοκρατικού ελέγχου.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη στελεχώσει τους δύο θεσμούς που προβλέπει ο νόμος ως συμμετοχικά όργανα διαβούλευσης και διαμεσολάβησης: την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.