Προγραμματική Σύμβαση για «Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων πρανών οδού Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Πρόκειται για έργο συνολικής δαπάνης 2.500.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς οδικού δικτύου στην περιοχή, αφού στο εν λόγω οδικό τμήμα, έχουν διαμορφωθεί με προγενέστερες εργολαβίες διάνοιξης της οδού τεχνικά πρανή ορύγματος στα οποία κυριαρχούν πετρώματα κατακερματισμένου ασβεστόλιθου. Οι συγκεκριμένοι εδαφικοί σχηματισμοί από χαλαρά συνδεδεμένους λίθους και ογκόλιθους ασβεστόλιθων, έχουν πτωχά μηχανικά χαρακτηριστικά με συνέπεια τα υφιστάμενα τεχνητά πρανή να αντιμετωπίζουν εκτεταμένα προβλήματα ευστάθειας. Αποτελεί συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα μετά από ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις, η αποκόλληση και η κατάπτωση λίθων επί της τάφρου της οδού, με μέρος αυτών να επικάθεται τελικά λόγω αναπήδησης, στο οδόστρωμα.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών και τεχνικών, όπως  επένδυση με ελεύθερο πλέγμα, τοποθέτηση μεταλλικών φραχτών, κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο πόδι των πρανών, κ.λ.π.