Νέα πρόσκληση προς τους Δήμους της Αττικής να υποβάλουν προτάσεις για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών τους υπηρεσιών απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, καλούνται οι ΟΤΑ A’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 για τη δράση με τίτλο «Επέκταση – Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες», η οποία έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.090.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 10 («Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας»), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στόχος της πρόσκλησης είναι να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί το δίκτυο των υποδομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας στην Περιφέρεια Αττικής, αφού η δράση αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης της λειτουργίας κοινωνικών δομών όπως βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ Υγείας, Υποδομές υπηρεσιών Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (πρώην ΚΑΠΗ), κ.ά..

Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να χρηματοδοτούνται εργασίες για τη διαμόρφωση χώρων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για ΑμεΑ, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ειδικού εξοπλισμού ανάλογα με το είδος της δομής, όπως εξοπλισμός εστίασης, παιχνίδια εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, κλιματιστικά, κ.ά..

Κάθε Δήμος καλείται να υποβάλει μία πρόταση με επιμέρους υποέργα για το σύνολο των δομών που θέλει να αναβαθμίσει, ενώ ο προϋπολογισμός εξαρτάται από το πληθυσμιακό μέγεθος του και διαμορφώνεται ως εξής:

–          έως και 60.000 ευρώ για Δήμους με πληθυσμό μέχρι 30.000,

–          έως και 70.000 ευρώ για Δήμους με πληθυσμό από 30.000 έως 60.000,

–          έως και 100.000 ευρώ για Δήμους με πληθυσμό από 60.000 και πάνω.

Με τη συγκεκριμένη δράση, η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έρχεται να ενισχύσει τη λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών των Δήμων προκειμένου να μειωθούν τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ειδικά προς τις ευάλωτες και τις ειδικές ομάδες πληθυσμού. Απώτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στη Διαύγεια.