Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει σχετικά με τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών αρμοδιότητάς της και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους, ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 28942/11-5-2009 (ΦΕΚ Β’ 931) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ Β’ 2029) όμοια, εφαρμόζονται τα εξής στην περίπτωση συντήρησής τους: 
•«Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του, καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου».
•«Για το λόγο αυτό θα πρέπει: (…) Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού».
Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ειδικά στο άρθρο 55, παράγραφος 4 αυτής ορίζεται ότι: 
«Το Τμήμα Πεδίου Άρεως αφορά τα Άλσος Πεδίου του Άρεως, Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως, Πλατεία Πρωτομαγιάς και Τμήμα Βυζαντινού Άλσους και είναι αρμόδιο ιδίως:
1. Για την εκτέλεση έργων και εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου του Άλσους.
2. Για την φύλαξη, καθαριότητα, φυτοπροστασία, μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών, χρηστών του Άλσους.
3. Για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αυτόματου δικτύου ποτίσματος καθώς και υδραυλικών εγκαταστάσεων (αντλίες κ.λπ.), σιντριβανιών και υδάτινων διαδρομών.
4. Για την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και επισκευή ηλεκτρονικών συστημάτων, Η/Μ και εγκαταστάσεων φωτισμού. 
5. Για τη λειτουργία της αποθήκης υλικών και εξοπλισμού του Αλσους.
6. Για τη συντήρηση παιδικών χαρών. 
7. Για τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων.
8. Για την οργάνωση του συστήματος πυρασφάλειας του Άλσους. 
9. Για την οργάνωση και λειτουργία των μικρών ζωολογικών κήπων.»
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών, η Περιφέρεια οφείλει να θέτει εκτός λειτουργίας τις Παιδικές Χαρές που ο εξοπλισμός τους χρήζει επισκευής και αντικατάστασης.