Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ» με δυνητικό δικαιούχο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 02/05/2024 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/09/2024 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 406,91 KB02/05/24 01:01:16
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ZIP 4,80 MB02/05/24 01:02:41