Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την πράξη: «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής», με δυνητικό δικαιούχο την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 20/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/12/2025, ώρα 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 354,61 KB18/01/23 01:58:10