Αριθ. πρωτ. Απόφασης: 3904/1-10-2021

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: 9ΚΔΜ7Λ7-9ΜΑ

Θέμα Απόφασης: Ανανέωση Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους (Πωλητή Λιανικής) του φυσικού προσώπου ΕΦΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με έδρα στην Πεύκη Αττικής, επί της οδού Στρατηγού Δαγκλή Παναγιώτη 11.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή για λόγους νομιμότητας ή ουσίας από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο  συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευσή της.