Με την υπ’ αρ. πρωτ. 11877 / 29-12-2016 αίτηση του ο «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Θάσου 16, Ίλιον και ΑΦΜ: 038317475, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθηνών τη χορήγηση αδείας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χωρίς την χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της αδειοδοτούσας αρχής.