Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΟ ΑΒΕΕ», υπέβαλε αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 2240/7-6-2021, για τη χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι (οδός Χειμάρρας 8Α, τ.κ. 15125) και ο ΑΦΜ της είναι: 094010146.

Τα στοιχεία του προσώπου που ορίζεται ως αποδέκτης για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στην εταιρεία στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης της άδειας είναι:

Χρήστος Τσαντίλας, Παγκάλου 60, 19200 Ελευσίνα, Ηλεκτρονική δ/νση: ctsant@tee.gr

Στην αιτούσα εταιρεία έχουν χορηγηθεί οι κάτωθι άδειες του Ν. 3054/2002:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’

21/1/2021

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/5952/177

Άδεια εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1

11/5/2021

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/44497/1283

Άδεια εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων κατηγορίας Β2

11/5/2021

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/44501/1284

Άδεια εμπορίας υγραερίων κατηγορίας Γ’

7/4/2021

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/15872/478

Άδεια εμπορίας ασφάλτου κατηγορίας Δ’

10/6/2020

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/49039/1272

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση αναφορικά με την αίτηση ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.