Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1674 / 21-4-2021 αίτηση της η εταιρεία ATTICA GAS IKE με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας στην Ιερά Οδό 29, στην Ελευσίνα και ΑΦΜ 801469846, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής την χορήγηση αδείας (ανανέωση) Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.