Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1595 / 21.03.2019 αίτηση η «24-365 E-SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Π.E.», με έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση την οδό Νάξου 8, Αιγάλεω και ΑΦΜ: 998369440, αιτήθηκε από το Τμήμα Χορηγήσεως Αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ την χορήγηση αδείας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών χώρων.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας αρχής.